top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities


1.1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Her-texsportshop.be
1.2. Onder `Algemene Voorwaarden` wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.3. Website: www.her-texsportshop.be


Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering


2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van     her-texsportshop.be zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor sportinkoop.eu alleen bindend indien en voor zover deze door her-texsportshop.be uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Her-texsportshop.be is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen


3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft her-texsportshop.be het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Her-texsportshop.be zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen


4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs van de order inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan de klant medegedeeld.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd


5.1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt her-texsportshop.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Zodra de betaling door her-texsportshop.be is ontvangen, stuurt Her-texsportshop.be de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.3. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met her-texsportshop.be binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
5.4. Her-texsportshop.be raadt de klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 11 Reclame.
5.5. Her-texsportshop.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.6. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 7 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Her-texsportshop.be contact met u op.
5.7. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, dan worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan de klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Her-texsportshop.be gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud


6.1. Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Her-texsportshop.be

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden


7.1. Klant dient de betalingen aan Her-texsportshop.be volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.
7.2. De door de klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Her-texsportshop.be voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Her-texsportshop.be vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Her-texsportshop.be
8.2. De totale aansprakelijkheid van Her-texsportshop.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van Her-texsportshop.be jegens de klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op            Her-texsportshop.be jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Her-texsportshop.be
8.5. De aansprakelijkheid van Her-texsportshop.be jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Her-texsportshop.be onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Her-texsportshop.be ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Her-texsportshop.be in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Her-texsportshop.be meldt.
8.7. Klant vrijwaart Her-texsportshop.be voor alle aanspraken van derden.

Artikel 9. Overmacht


9.1. In geval van overmacht is Her-texsportshop.be niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.

Artikel 10. Garantie


10.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

 

Artikel 11. Reclame


11.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Her-texsportshop.be in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Her-texsportshop.be.
11.2. Indien Her-texsportshop.be de reclame gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
11.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.
11.4. Reclame schort verplichtingen van de klant niet op. 

 

Artikel 12. Nieuwsbrief 

12.1 Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen gebruikt worden om op de hoogte te houden van het laatste nieuws, kortingsacties door middel van een nieuwsbrief als e-mailbericht. ​

12.2 U kunt zich op elke moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken en uw e-mailadres in te vullen. 

12.3  Her-texsportshop / Her-tex Sportswear kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

Artikel 13. Slotbepalingen


13.1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. Contact gegevens mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.


Adresgegevens: 

 

her-texsportshop.be

www.her-texsportshop.be

Andy Hermans

Schuddeboske 44

2270 Herenthout

0477/79 15 80

E-mailadres: info@her-tex.be

Bank: Crelan
Iban nummer: BE09 1030 3786 7757
BIC/Swift code: NICABEBB
BTW nummer: BE 0607.858.319

bottom of page